Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla FLOW Coaching Institute tarafından işlenecektir. Kişisel Verilerinizin işlenmesi ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

FLOW Coaching Institute olarak, siz değerli üyelerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla FLOW Coaching Institute tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma ve Rıza Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Eğitim bilgilendirmesi, seminer ve etkinlik duyuruları, tanıtım ve reklam amaçlı duyurular, sektörümüzle ilgili eğitici ve geliştirici bilgilendirme yazıları, eğitim/projelerimize katılanlara öneriler, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirmeler, hizmet kalitemizi ve müşteri memnuniyetini artırmak, elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek amacıyla tercih edilen iletişim kanalı üzerinden duyurular yapılacaktır.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler doğrultusunda, mahkeme kurumları ya da diğer kamu kurumlarınca talep edilmediği sürece 3. Şahıslar ile paylaşılmayacaktır.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

  KVK düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile iletebilirsiniz.

  Başvurunuzu yazılı olarak FLOW Coaching Institute Aytar Cad. Başlık Sok. Zafer Apt.No:10 D:7 Levent-Beşiktaş İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, 0212 284 01 91-92 numaralı telefonumuzu arayabilir, ya da bilgi@in-flow.co adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

  VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

  KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

  RIZA BEYANI

  Tarafımıza kişisel verilerinizin paylaşımı hususunda rıza göstermediğinizi içerir bir bildirim yapılmadığı takdirde; tarafınıza gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni okuduğunuzu ve anladığınızı, herhangi bir etki altında kalmaksızın iş burada belirtilen kişisel verilerinizin FLOW Coaching Institute ve yukarıda anılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından işlenmesine açık bir şekilde rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt ettiğiniz kabul edilecektir.